định dạng

Địa chỉ FIO bao gồm tên người dùng và miền được phân tách bằng ký hiệu @, không có yêu cầu cụ thể đối với tên người dùng Địa chỉ FIO, nhưng có những hạn chế về định dạng đối với toàn bộ Địa chỉ FIO và sau đó là các yêu cầu riêng biệt đối với Miền FIO nói riêng

Các bác sĩ cho biết:Địa chỉ FIO (tên người dùng @ miền)Tên miền FIO
Tối thiểu Ký tự31
Ký tự tối đa64 (bao gồm miền FIO)62
Ký tự được phépASCII az 0-9 - (gạch ngang) với đơn @ (dấu)ASCII az 0-9 - (gạch ngang

Là hữu ích không?

Bài báo trước

Gói và Phí

Bài viết tiếp theo

Tên miền / Địa chỉ Hết hạn