Ví cạnh

Ví cạnh

Cách sử dụng giao thức FIO Inside của Edge Wallet

Nhận địa chỉ FIO miễn phí trong Edge Wallet tại đây: https://dl.edge.app/fioCác bác sĩ cho biết:

Khả năng FIO được bật trong Wallet:

  • Đăng ký địa chỉ FIO
  • Địa chỉ FIO Gửi và Nhận
  • Yêu cầu FIO Gửi và Nhận
  • Dữ liệu FIO với Gửi và Nhận
  • Đăng ký miền FIO

Cách đăng ký địa chỉ FIO của bạn trong Edge Wallet:

Các bác sĩ cho biết:

Cách sử dụng địa chỉ FIO của bạn trong Edge Wallet:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Là hữu ích không?

Bài báo trước

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết tiếp theo

Ví Guarda